استاندار: هرمزگان رتبه نخست جذب سرمایه‌گذاری در کشور را کسب کرد


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان گفت: استان هرمزگان توانست در ۶ ماهه نخست امسال با جذب ۱۱۹ همت سرمایه جدید، رتبه نخست جذب سرمایه‌گذاری در کشور را به خود اختصاص دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228542/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری