استاندار خوزستان: شهروندان خرمشهر و آبادان مجاز به ورود سه کالای همراه مسافر هستند


اهواز – ایرنا – استاندار خوزستان از مجوز ورود سه کالای همراه مسافر بدون پرداخت عوارض گمرکی توسط شهروندان خرمشهری و آبادانی خبر داد و گفت: در خصوص ساخت بندر بزرگ خلیج فارس نیز، انتظار می رود که در طراحی این پروژه از ایده های بین المللی استفاده شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85236808/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری