استاندار بوشهر: اقتصاد دریا محور خلیج فارس هنوز ظرفیت‌های باقیمانده بسیاری دارد


بوشهر – ایرنا – استاندار بوشهر گفت: اقتصاد دریا محور خلیج فارس هنوز ظرفیت‌های باقیمانده بسیاری دارد و همپای نیروهای نظامی دریایی کشور رشد نکرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096956/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری