استانداردهای سختگیرانه صادرات پسته تعدیل و محدودیت کارت‌های بازرگانی رفع شد 


کرمان – ایرنا – چالش‌های استانداردهای سختگیرانه صادرات پسته و محدودیت کارت‌های بازرگانی در نشست مشترک استاندار کرمان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و وزیر اقتصاد، تعدیل ‌و رفع شد.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85234462/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری