استانداردسازی و مناسب‌سازی ظرفیت‌های گردشگری مناطق آزاد برای گردشگران ناشنوا و روشندل


تهران – ایرنا – مدیرکل توسعه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی شورایعالی مناطق آزاد کشور از استانداردسازی و مناسب‌سازی ظرفیت‌های گردشگری مناطق آزاد برای گردشگران ناشنوا و روشندل خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85451247/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری