ارزش اموال دولت، ۱۰ برابر بودجه سالانه کشور است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مولدسازی اموال دولتی را یک انقلاب اقتصادی خواند و گفت: ارزش اموال دولت در داخل کشور بسیار قابل توجه و می توان گفت ۱۰ برابر بودجه سالانه کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978269/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری