ارتقای کیفیت نظام اداری از محورهای برنامه هفتم است


تهران- ایرنا- نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه نظام مدیریت عملکرد نتیجه‌محور و ارتقای کیفیت خط مشی گذاری در نظام اداری از دیگر محور های برنامه هفتم خواهد بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85143753/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA