ارتباط برگزیت با شوک تورمی در انگلیس


تهران- ایرنا- عده‌ای از جمله مارک کارنی (Mark Carney)، رئیس پیشین بانک مرکزی انگلیس، معتقدند که ممکن است برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) دلیل تورم در انگلیس باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85147497/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3