اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد، راه مشارکت مردم در اقتصاد است  


تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی گفت: یکی از اقدامات پیش روی دولت برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد ابزار مالیات است و دولت باید برای فعالیت‌های غیرمولد مالیات‌ در نظر بگیرد تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85431674/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری