اختیار رئیس جمهور در انتصاب معاونین منطبق بر قانون اساسی است/دیوان عدالت صلاحیت ورود ندارد


تهران_ ایرنا_ معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اختیار رئیس جمهور برای انتصاب معاونین منطبق بر اصول قانون اساسی بوده و مشمول نظارت قضایی و صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85164936/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86