اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی کوچک به مدیران استان‌ها واگذار شد


تهران-ایرنا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی از واگذاری اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی کوچک به مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85289050/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری