اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید برنج استان های شمالی


معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برای تنظیم بازار برنج، سازمان‌های اقتصادی وابسته به جهاد کشاورزی خرید برنج در شالیکوبی‌های سه استان شمالی را آغاز می‌کنند، گفت: برای خرید برنج استان های شمالی ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده می شود.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041207563/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری