اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به کاهش سوداگری کمک می‌کند


تهران- ایرنا- یک کارشناس مالیاتی گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه به کاهش سوداگری کمک کرده و موجب می‌شود افرادی که درآمد آنها در چرخه مالیاتی دیده نمی‌شده، به گروه مالیاتی اضافه شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001567/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری