اتصال ۸۹ درصد مجوزهای کشور به درگاه ملی مجوزها


تهران- ایرنا- مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار اعلام کرد: با اتصال پروانه های کسب به درگاه ملی مجوزها، سهم اتصال مجوزها به ۸۹ درصد کل مجوزهای کشور رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010478/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%DB%B8%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری