اتاق بازرگانی مخالف جدی طرح مالیات بر عایدی سرمایه است


تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی گفت: عده‌ای از ذی‌نفعان قدرتمند و به طور ویژه اتاق بازرگانی مخالف جدی طرح مالیات بر عایدی سرمایه است و به دلیل در خطر افتادن برخی منافع، نمی‌خواهد با تصویب این طرح جلوی سوداگری و سفته‌بازی گرفته شده و نظم به اقتصاد بازگردد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975435/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری