ابتکار برنامه هفتم توسعه در توجه به موضوع «جمعیت»


تهران- ایرنا- یک استاد دانشگاه اعلام کرد: یکی از نوآوری‌های برنامه هفتم توسعه، توجه آن به موضوع «جمعیت» است که در برنامه ششم توسعه وجود نداشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85132009/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA