آیا افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، رکود اقتصادی آمریکا را تشدید می‌کند؟



منبع: https://www.irna.ir/news/85043525/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری