آغاز مزایده سراسری اموال تملیکی به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد تومان از ۱۰ مرداد


تهران – ایرنا – معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از آغاز برگزاری مزایده سراسری شماره ۲۷۰ به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد تومان در روز ۱۰ مرداد ماه خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85184931/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری