آثار کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بر تولید و تورم بررسی شد


تهران- ایرنا- در نشست کارگروه پولی و بانکی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی آثار کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بر تولید و تورم بررسی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85234185/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری